اصفهان23

با دیده شوق اصفهان را دیدم/ آثار قشنگ باستان را دیدم/ با نصف دگر، دگر مرا کاری نیست/ صد شکر که این نصف جهان را دیدم

مرداد 94
3 پست
خرداد 94
1 پست
آبان 93
3 پست
مهر 93
2 پست
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
5 پست
بهمن 92
7 پست
مرداد 92
3 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
9 پست
اسفند 91
1 پست
آبان 91
1 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
1 پست
بهمن 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
3 پست
آبان 89
3 پست
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
4 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
4 پست
آبان 88
2 پست
مهر 88
3 پست
شهریور 88
15 پست
مرداد 88
8 پست
تیر 88
27 پست